PŁATNOŚĆ

W Sklepie Internetowym amberdream.pl możliwe są następujące metody płatności:

  • za pomocą karty kredytowej
  • przelewem na konto właściciela sklepu o numerze: mBank. 46 1140 2004 0000 3002 7854 6772 lub transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Amber Dream.
  • płatność gotówką przy odbiorze.

W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności innej niż płatność gotówką przy odbiorze, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

W celu wystawienia Faktury Vat, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres sklep@amberdream.pl, niezbędne dane do wystawienia Faktury Vat, wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura Vat zostanie przesłana w formie pliku pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie Faktury Vat przewidzianych właściwymi przepisami.

CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS TOWARÓW

W Sklepie Internetowym obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia, na każdej stronie Towaru.

Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru.

Koszt dostawy do innych krajów będzie wyceniany na indywidualną prośbę Klienta.

DOSTAWA

Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na zasadach określonych w formularzu zamówienia.

Amber Dream przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego Towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach Towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.

W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta, Amber Dream wezwie go do wykonania zawartej umowy sprzedaży i odbioru zakupionych Towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego Towaru przez Klienta w wyznaczonym przez Amber Dream terminie, Amber Dream zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania umowy sprzedaży przez Użytkownika.

Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Amber Dream może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Amber Dream, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Amber Dream.

Koszty dostawy Towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Amber Dream. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie Towaru.

Z chwilą odbioru Towaru od przewoźnika, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W przypadku, gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na wybór którego Amber Dream nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje z chwilą wydania Towaru przez Amber Dream przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Amber Dream, pisząc na adres sklep@amberdream.pl.

close Koszyk
close Koszyk