1. Wstęp
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem: www.amberdream.pl prowadzonego  przez firmę Nowińska Katarzyna, ul. Książąt Pomorskich 19/2, 81-749 Sopot, Polska działającą pod marką Amber Dream Sopot NIP: 5851376245, REGON 140162665 (dalej Amber Dream Sopot). Regulamin w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Amber Dream Sopot 
Ul. Książąt Pomorskich 19/2
81-749 Sopot
NIP: 5851376245
REGON: 140162665
e-mail: sklep@amberdream.pl
tel. +48 881 424 737


2. Definicje
 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Amber Dream Sopot” lub „Sprzedający” lub „Usługodawca” – Nowińska Katarzyna, z siedzibą w Sopocie przy ul. Książąt Pomorskich 19/2, 81-749 Sopot, Polska działająca pod marką Amber Dream Sopot NIP: 5851376245, REGON 140162665. Tel: +48 881 424 737, e-mail: sklep@amberdream.pl.  Adres siedziby jest także adresem do kontaktu oraz składania reklamacji.
Klient” – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji
Rejestracja” – utworzenie konta na stronie: www.amberdream.pl
 „Konto (Konto Klienta/ Konto Użytkownika)” – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
Login Klienta (Login)” – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
Regulamin” – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Sklep Internetowy” (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amberdream.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie.
Strona” – Sprzedający/Usługodawca lub Użytkownik;
Produkt” – Towar zaprezentowany /zaoferowany przez Sprzedawcę/ Usługodawcę.
Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty.
Usługa” (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta/ Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.


3. Postanowienia ogólne
3.1. Sklep Internetowy Amber Dream Sopot, dostępny pod adresem www.amberdream.pl, prowadzony jest przez firmę Nowińska Katarzyna, ul. Książąt Pomorskich 19/2, 81-749 Sopot, Polska. NIP: 5851376245 działającą pod marką Amber Dream Sopot 
3.2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.amberdream.pl
3.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w Regulaminie.
3.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
3.5. Umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz informowanie Użytkowników przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia, oraz udzielanie informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.
3.6. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
3.7. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu  www.amberdream.pl, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
3.8. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
3.9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
a. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
3.10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
3.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie,  nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
3.12. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Warunki zakupu
4.1. Sklep Internetowy www.amberdream.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową naturalnych poduszek i bizuterii. Użytkownik może zamówić (kupić), (tj. zawrzeć umowę sprzedaży towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, możliwe jest także złożenie zamówienia przez e-mail.
4.2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Użytkownika.
4.3. Wszystkie ceny podane w ofercie na stronach internetowych www.amberdream.pl są wyrażone w PLN  i zawierają podatek VAT.
4.4  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) prawidłowe wypełnienie Formularza Zmówienia udostępnionego przez Usługodawcę na stronie www.amberdream.pl
b) akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.amberdream.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4.6. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
4.7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli:
- formularz zamówienia nie został w pełni wypełniony lub został wypełniony niepoprawnie
- zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych
- zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.
 4.8. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma od Sklepu wiadomości e-mail będące potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
4.9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Produkt znajduje się w magazynie dostawców Sklepu internetowego. W innym przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i podjęte zostaną rozmowy na temat dalszej realizacji Zamówienia – wydłużenie czasu realizacji lub anulowanie zamówienia.

5. PŁATNOŚĆ
5.1 W Sklepie Internetowym: www.amberdream.pl możliwe są następujące metody płatności:
 (1) za pomocą karty kredytowej, (2) przelewem na konto właściciela sklepu o numerze: mBank. 46 1140 2004 0000 3002 7854 6772 lub transferem internetowym poprzez jeden z systemów płatności akceptowanych przez Amber Dream Sopot, lub (3) płatność gotówką przy odbiorze.
5.2  W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności innej niż płatność gotówką przy odbiorze, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
5.3. W celu wystawienia Faktury Vat, prosimy każdorazowo po złożeniu zamówienia, wysyłać na adres sklep@amberdream.pl, niezbędne dane do wystawienia Faktury Vat, wraz z podaniem numeru zamówienia, którego ma dotyczyć dokument. Faktura Vat zostanie przesłana w formie pliku pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podanej w treści potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania terminów na wystawienie Faktury Vat przewidzianych właściwymi przepisami.

6. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS TOWARÓW
6.1. W Sklepie Internetowym obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie składania zamówienia, na każdej stronie Towaru.
6.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.
6.3. Koszty przesyłki są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i zależą od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Koszty przesyłki dla towarów o niestandardowych parametrach (wymiary lub waga) podane są na stronie danego towaru.
6.4  Koszt dostawy do innych krajów będzie wyceniany na indywidualną prośbę Klienta.


7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
7.1 Termin realizacji zamówienia zależy od rodzaju płatności wybranego przez Użytkownika oraz terminu złożenia zamówienia.
7.2  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia Użytkownik zostaje poinformowany niezwłocznie o planowanym terminie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub na adres e-mail, Użytkownikowi przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy.
7.3. W przypadku, gdy Towary posiadają w opisie status "NA ZAMÓWIENIE", a także w przypadku gdy Towary posiadają w opisie status "DOSTĘPNY" ale zamówiona ilość Towarów przekracza podaną liczbę Towarów dostępnych termin wysyłki takich Towarów będzie ustalany indywidualnie z Użytkownikiem przy poszczególnych Zamówieniach.
7.4. Do terminu realizacji zamówienia wlicza się czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (do 2 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce).
7.5. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm kurierskich.
7.6. Sprzedający realizuje przesyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wniosek Klienta może dokonać wyceny kosztów transportu wskazanego towaru za granicę. Przy zamówieniach za granicę należy doliczyć odpowiedni, zwyczajowo przyjęty czas dostawy.
7.7. Sklep Internetowy wysyła zamówiony towar pod adres, który podany został przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
8. DOSTAWA
8.1. Dostawy są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.
8 2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na zasadach określonych w formularzu zamówienia.
8.3. Amber Dream Sopot przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego Towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach Towarów oraz na potwierdzeniu złożenia zamówienia.
8.4  W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta, Amber Dream Sopot wezwie go do wykonania zawartej umowy sprzedaży i odbioru zakupionych Towarów. W przypadku ponownego nieodebrania zamówionego Towaru przez Klienta w wyznaczonym przez Amber Dream Sopot terminie, Amber Dream Sopot zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie kolejnych 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towarów przez Użytkownika z powodu niewykonania umowy sprzedaży przez Użytkownika.
8.5 Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Amber Dream Sopot może dochodzić od Użytkownika równowartości kosztów zwrotu przesyłki na adres magazynu Amber Dream Sopot, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Amber Dream Sopot.
8.6. Koszty dostawy Towaru ponosi każdorazowo Użytkownik, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Amber Dream Sopot. Informacje o kosztach dostawy są dostępne każdorazowo na stronie Towaru.
8.7. Z chwilą odbioru Towaru od przewoźnika, na Użytkownika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W przypadku, gdy Użytkownik zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na wybór którego Amber Dream Sopot nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje z chwilą wydania Towaru przez Amber Dream Sopot przewoźnikowi wybranemu przez Użytkownika.
8.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Amber Dream Sopot, pisząc na adres sklep@amberdream.pl.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1 Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Użytkownik poinformuje Amber Dream Sopot o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając stosowne oświadczenie pocztą na następujący adres: ul. Książąt Pomorskich 19/2, 81-749 Sopot, lub na adres mailowy sklep@amberdream.pl .
9.2 Użytkownik zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towarów we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Amber Dream Sopot.
9.3. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 14 dni od otrzymania Towaru. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9.4. W przypadku chęci dokonania zwrotu Towaru Użytkownik może skontaktować się z Amber Dream Sopot, wysyłając wiadomość na adres: sklep@amberderam.pl. W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak obligatoryjne. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu lub w inny sposób podać wszystkie dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika. Wypełnienie formularza zwrotu lub podanie w inny sposób wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika, przyspieszy procedurę zwrotu Towaru oraz dokonania przez Amber Dream Sopot zwrotu płatności. Użytkownik może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny jednoznaczny sposób.
9.5. Amber Dream Sopot, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione Towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności przy odbiorze, Amber Dream Sopot poprosi Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, celem dokonania zwrotu płatności, co nie uchybia obowiązkom Amber Dream Sopot wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Amber Dream Sopot nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.6. Amber Dream Sopot nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Amber Dream Sopot.
 9.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:
1) której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
3) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
4) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
5) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
9.8. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Amber Dream Sopot oświadczył, że poniesie koszty zwrotu. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.
9.9. Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres:
Amber Dream Sopot
ul. Książąt Pomorskich 19/2
81-749 Sopot
e-mail: sklep@amberdream.pl

10. REKLAMACJE PRODUKTÓW WADLIWYCH
10.1 W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Sprzedającego najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
10.2  Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie Użytkownika.
10.3  Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
10.4  Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy.
10.5  W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
10.6 Amber Dream Sopot rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Amber Drem Sopot po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
10.7 Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
10.8 Jeżeli po otrzymaniu Towaru Użytkownik dostrzeże w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.
10.9 Do reklamowanych tapet należy dołączyć etykietę zawierającą model oraz numer seryjny produktu.
10.11 Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w szczególności na adres e-mail: sklep@amberdream.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Amber Dream Sopot.
10.12  W celu szybszego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o podawanie w zgłoszeniu co najmniej nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w sklepie www.amberdream.pl oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń.
10.13 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, Amber Dream Sopot zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia.
10.14  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.
10.15  Oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Amber Dream Sopot odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

11. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI
11.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na stronie www.amberdream.pl  – niezależnie od formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Amber Dream Sopot.
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Amber Dream Sopot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
12.2 Amber Dream Sopot poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
12.3. W przypadku Użytkowników, którzy nie zaakceptowali Regulaminu, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Amber Dream Sopot umów sprzedaży towarów przed zmianą Regulaminu.
12.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Amber Dream Sopot udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie.
12.5 Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Amber Dream Sopot, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta  rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
12.6. Amber Dream Sopot, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
12.7. Amber Dream Sopot ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Amber Dream Sopot a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14. DANE OSOBOWE
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
15.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.

close Koszyk
close Koszyk