Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Użytkownik poinformuje Amber Dream Sopot o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając stosowne oświadczenie pocztą na następujący adres: ul. Książąt Pomorskich 19/2, 81-749 Sopot, lub na adres mailowy sklep@amberdream.pl .

Użytkownik zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towarów we własnym zakresie, o ile nie zastrzeżono, że koszty te ponoszone są przez Amber Dream Sopot.

Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem 14 dni od otrzymania Towaru. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

W przypadku chęci dokonania zwrotu Towaru Użytkownik może skontaktować się z Amber Dream Sopot, wysyłając wiadomość na adres: sklep@amberdream.pl. W celu usprawnienia procedury zwrotu, prosimy o podanie numeru zamówienia oraz przyczyny zwrotu, co nie jest jednak obligatoryjne. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć wypełniony formularz zwrotu lub w inny sposób podać wszystkie dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika. Wypełnienie formularza zwrotu lub podanie w inny sposób wszystkich danych niezbędnych do zidentyfikowania zamówienia oraz Użytkownika, przyspieszy procedurę zwrotu Towaru oraz dokonania przez Blue Moon zwrotu płatności. Użytkownik może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny jednoznaczny sposób.

Amber Dream Sopot, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za kupione Towary wraz z należnościami za ich dostarczenie, w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez Użytkownika, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności przy odbiorze, Amber Dream Sopot poprosi Użytkownika o wskazanie numeru rachunku bankowego, celem dokonania zwrotu płatności, co nie uchybia obowiązkom Amber Dream Sopot wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli Amber Dream Sopot nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Amber Dream Sopot nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych przez Użytkownika przy dostarczeniu towaru po zakupie, przewyższających koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Amber Dream Sopot.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia umowy:

  1. której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  4. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.


W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika, ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Amber Dream Sopot oświadczył, że poniesie koszty zwrotu. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie Użytkownik poniósł, składając zamówienie.

Formularz zwrotu (PDF): Pobierz


Towary podlegające zwrotowi (odstąpieniu od umowy) prosimy kierować na adres:
Amber Dream Sopot
ul. Książąt Pomorskich 19/2
81-749 Sopot
e-mail: sklep@amberdream.pl

close Koszyk
close Koszyk